Disclaimer || Over het gebruik van deze website

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.opvoedinfo.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.
 
Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Zorgvuldigheid wordt in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij kunnen bronnen zijn geraadpleegd die betrouwbaar geacht worden. Opvoedinfo.nl kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op deze website aangeboden informatie en kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Opvoedinfo.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer opvoedinfo.nl links of advertenties naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze website aangebodeninformatie, producten of diensten wordt aanbevolen. Opvoedinfo.nl aanvaart geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door opvoedinfo.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

Informatie gebruiken
Opvoedinfo.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te nemen, kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van deze website of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is wel toegestaan de informatie op deze website te printen of te downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

 

Wijzigingen
Opvoedinfo.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

 

FacebookTwitterHyvesLinkedin